بعد از ازدواج ما دیگه حق رابطه های موازی نداریم.

بعد از ازدواج تمام زن های دنیا برای مردها صرفا انسان هستن نه زن.

و برای خانم ها تمام مردهای دنیا صرفا انسان هستن و نه مرد