به بیان ساده بزه کلاهبرداری بردن مال متعلق به دیگری با توسل به وسایل متقلبانه است.

به بیان ساده تر:شخصی با رفتار خود باعث شود بزه دیده فریب خورده و با میل و رغبت مال متعلق به خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

نکته:مال منظور مال مشروع است و مال نامشروع مال محسوب نمی‌شود 

نکته:بردن مال دیگری به تنهایی کلاهبرداری نیست و شاید مشمول بزه سرقت بشود و دقت شود که باید صاحب مال توسط کلاهبردار فریب بخورد و به واسطه ی فریبی که خورده است مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

 نکته:عنصر معنوی جرم در بزه کلاهبرداری بسیار اهمیت دارد و باید به زبان ساده به بزه دیده ضرر و زیان وارد شد

بزه کلاهبرداری بسیار فرار و قابل بحث است که سعی شد با بیان ساده یک اطلاعات کلی به کاربران عزیز داده شود.